Røde Kors Prinsippene


Røde Kors har syv grunnleggende prinsipper som utgjør vårt felles verdigrunnlag. Prinsippene gir organisasjonen rammer, verktøy å jobbe med, og mål å realisere.Disse syv prinsippene er like for alle Røde Kors og Røde Halvmåne foreninger over hele verden.

 

Humanitet – et mål

Prinsippet om humanitet er hovedmålet for Røde Kors’ arbeid i alle land. Dette prinsippet ble første gang formulert i 1955 på følgende måte: ”Røde Kors skal bekjempe lidelse og død. Røde Kors skal kreve at mennesket under enhver omstendighet skal behandles humant.” Humanitet betyr å vise godhet mot et annet menneske.

Både i vårt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors for å forebygge, hindre og lindre menneskelig lidelse, og å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.

Upartiskhet – et mål

Prinsippet om upartiskhet i møte med ulike grupper er også et mål for vårt arbeid, ved siden av målet om å gi humanitær hjelp. Røde Kors skal hjelpe uten hensyn til nasjonalitet, rase, religion, samfunnsklasse eller politisk overbevisning.

Nøytralitet – et middel

Prinsippet om nøytralitet er et middel for å nå målene om upartisk humanitær hjelpeinnsats i Norge og resten av verden. For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.

Uavhengighet – et middel

Prinsippet om uavhengighet er også et middel for å nå våre hovedmål om å yte upartisk humanitær hjelp. Uavhengighet betyr frihet fra andre organisasjoners eller myndigheters kontroll av hva Røde Kors skal gjøre.

Røde Kors bestemmer selv hvem de vil arbeide sammen med. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Korsprinsippene.

Røde Kors må likevel kunne inngå samarbeidsavtaler med offentlige myndigheter, private eller humanitære organisasjoner om utøvelsen av humanitært arbeid.

Frivillighet – en metode

Frivillige er bærebjelken i Røde Kors’ verdensomspennende arbeid. Frivillige som stiller opp uten betaling og gir av sin tid er en svært effektiv metode for å nå bredest mulig ut med hjelp til mange ulike grupper.

Mange som mottar hjelp fra Røde Kors setter stor pris på at det utføres av nettopp frivillige, ikke ansatte. Det er frivillig å melde seg inn i Røde Kors. I forståelsen av prisnippet om frivillighet ligger det også at Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon uten formål om økonomiske fordeler av sitt humanitære arbeid.

Enhet – en metode

Et felles verdigrunnlag, felles retningslinjer og felles rolleforståelse gjør oss gjenkjennbare overalt i Norge og i verden. I hvert land kan det bare være én Røde Korsorganisasjon, og vi utfører humanitær virksomhet over hele landet.

Universalitet – en metode

Røde Kors finnes i nesten to hundre stater. Samtlige av de nasjonale foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre Røde Kors har et universelt oppdrag og mandat. Det betyr at organisasjonen skal omfatte alle mennesker i alle land.